Mats Malm

Mats Malm är född 1964. Han disputerade 1996 vid Göteborgs universitet med avhandlingen Minervas äpple: Om diktsyn, tolkning och bildspråk inom nordisk göticism. Centralt i framställningen är hur man under den nordiska göticismen förhöll sig till det antika arvet och dess roll i formandet av nationella identiteter. Överhuvudtaget är frågeställningar kring hur vi läser och tolkar litteratur från äldre tider ett återkommande tema i Malms forskning. I vilken mån går det att återvända och ta del av texterna med dåtidens läsares ögon? För att göra det, visar Malm, krävs en grundlig förståelse av hela den kontext inom vilka de skrevs.
Mats Malm är också översättare och har bland annat översatt Snorres Edda från isländska till svenska. År 1998-99 var han gästprofessor vid Johann Wolfgang Goethe-Universität i Frankfurt am Main. Sedan år 2004 är han professor i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet. Han har också varit professor hos Institutt for kulturstudier og orientalske sprog vid Universitetet i Oslo samt har varit ordförande i Beredningsgruppen för infrastruktur hos Riksbankens Jubileumsfond. Han är dessutom föreståndare för Litteraturbanken (www.litteraturbanken.se) som tillgängliggör svensk skönlitteratur och andra texter av vikt för vår förståelse av det litterära kulturarvet. År 2018 efterträdde han Klas Östergren på stol 11 i Svenska Akademien. Sedan 2019 är han Svenska Akademiens ständige sekreterare. Källa: Svenska Akademien.

Foto: Johan Wingborg

Sökresultat

Sökord