Med avstamp i begreppet Litteraturpolitik vill Bokmässan i GöteborgVästra Götalandsregionen och Nordisk Kulturfond stärka litteraturen och det litteraturpolitiska samtalet genom att initiera ett Nordiskt litteraturpolitiskt toppmöte i samband med Bokmässan.

Till programmet 

Nordiskt litteraturpolitiskt toppmöte tar plats 27 september 2023 på Svenska Mässan i Göteborg. Till mötet bjuds politiker, bransch, forskning, tjänstepersoner och författare in i syfte att stärka det litteraturpolitiska samtalet, utbyta erfarenheter och lära mellan de nordiska länderna. Huvudarrangörer för Nordiskt litteraturpolitiskt toppmöte är Bokmässan i Göteborg, Västra Götalandsregionen och Nordisk Kulturfond i samarbete med Litteraturstaden Göteborg. Programmet återspeglar några av litteraturens mest aktuella frågor.

– Det nordiska samarbetet har historiskt varit starkt, inte minst inom kultursfären. I de nordiska länderna finns initiativ som stärker litteraturpolitiken, men kanske har pandemin de senaste åren gjort att samarbetet mellan länderna distanserats. I en orolig tid framstår behovet av att vårda ett starkt litterärt ekosystem i än klarare ljus: litteraturen berikar individen, och genom hen samhället. Post pandemin blir det allt viktigare att resonera kring vilken litteraturpolitik som Sverige, och Norden, vill ha och bör driva vidare, säger Frida Edman, ansvarig Bokmässan.

Göteborg utnämndes 2021 till en av Unescos “Cities of Literature”. Som en del av starten med arbetet för Litteraturstaden Göteborg arrangerades våren 2022 Sveriges första litteraturpolitiska toppmöte av Bokmässan i Göteborg och Västra Götalandsregionen i samarbete med övriga huvudpartner inom Litteraturstaden Göteborg. Syftet med mötet var att sätta i gång ett samtal om svensk litteraturpolitik – på nationell, regional och lokal nivå. 2023 utökas alltså arrangemanget med ett nordiskt perspektiv, med övertygelsen att det gemensamma, stora stärker det specifika, nära.

– Alla som läser får nya perspektiv och de som skriver berättar fram andra världar. Läsning och skrivande berikar både kulturen och det offentliga samtalet. På så vis är litteraturen central för att utveckla ett samhälle – att få fram röster, problematisera och skildra vår samtid på olika sätt. Genom toppmötet vill kulturnämnden bidra till ett nordiskt och nationellt samtal om hur vi bäst stärker litteraturen i en tid då den verkligen behövs. Vi tror att det blir mest kraftfullt om vi tillsammans lyfter och utvecklar litteraturpolitiken, säger Alex Bergström, ordförande i Västra Götalandsregionens kulturnämnd.

Nordisk kulturfond är ny samarbetspartner för Nordiskt litteraturpolitiskt toppmöte, i linje med verksamhetens arbete att stimulera ett förnyat och dynamiskt konst- och kulturliv i Norden.

– I en tid då det nordiska samarbetet intensifierats kan ett litteraturpolitiskt toppmöte öppna nya dörrar för alla de aktörer som redan idag är engagerade i frågor om och kring litteratur och läsande. Vi tror att litteraturens alla aktörer också kan visa vägen till en ny nordisk offentlighet och ett uppdaterat intellektuellt debattforum, säger Benny Marcel, direktör för Nordisk Kulturfond.

Tematisk rådgivare för Nordiskt litteraturpolitiskt toppmöte är Hedda Krausz Sjögren, VD och konstnärlig ledare för Colombine teaterförlag som representerar dramatiker och översättare från hela Norden och stora delar av världen.

Det litteraturpolitiska toppmötet kommer att vara öppet för inbjudna delegater från de nordiska länderna. Samtal från scen direktsänds och är tillgängliga för den breda allmänheten via Bokmässan Play.

→ Läs mer om Litteraturstaden Göteborg.

PROGRAM 

Nordiskt litteraturpolitiskt toppmöte 27 september 2023  


Moderatorer  
Lise Bach Hansen, programchef Litteratur og Talks, Det Kgl. Bibliotek
Svante Weyler, författare, journalist och tidigare förläggare

Registreringen öppnar 11.00

11.30-12.30 
Mingel, registrering och lunchwrap

12.30-12.35 
Ann Jäderlund – Brunnslockspoet 2023
Uppdraget att utföra årets Brunnslockspoesi tilldelas den prisade poeten och författaren Ann Jäderlund. Brunnslockspoesi är en del av Göteborgs stads jubileumssatsning Rain Gothenburg där orden möter det tunga gjutjärnet och samtidigt skapar medvetenhet om hållbarhet och den dolda infrastrukturen under våra fötter. Jens Thoms Ivarsson, konstnärlig ledare, Rain Gothenburg och Lina Ekdahl, författare introducerar årets Brunnslockspoet.

12.35-12.45  
Värdarna hälsar välkommen. Introduktion: Vår omvärld, nordiska perspektiv och regionens initiativ

Alex Bergström, ordförande i Västra Götalandsregionens kulturnämnd
Frida Edman, ansvarig Bokmässan i Göteborg
Maria Mediaas Jørstad, direktör, Nordisk Kulturfond

Frida Edman presenterar dagens moderatorer.

12.45-12.50
Vilken litteraturpolitik vill Sverige och Norden ha – och hur genomför vi den?

Inledning av Lise Bach Hansen, programchef Litteratur og Talks, Det Kgl. Bibliotek och  Svante Weyler, författare, journalist och tidigare förläggare.

12.50-13.30  
Litteraturbranschens villkor, förutsättningar och förändringar i Norden idag

Digitalisering och omvälvande tekniska innovationer har stor påverkan på samhället och den litterära infrastrukturen. Tillväxten i onlinehandeln, streamingtjänsternas utbud, ljudböckernas framgångar och konkurrensen från sociala medier får stora konsekvenser för allt från våra läsvanor och förlagens och distributörernas affärsmodeller till kulturskaparnas inkomstmöjligheter. Vilka nya krav på litteraturpolitiken skapas av teknikutvecklingen? Vilka är de största utmaningarna inom litteraturfältet i Norden idag? Vad kan vi lära av varandra?

Tre experter reflekterar kring det litterära ekosystemets villkor utifrån vår tids sociala, tekniska och geostrategiska förändringar.

Pamela Schultz Nybacka, fil dr. i företagsekonomi och grundare och ansvarig för Biblioteksprogrammet vid Södertörns högskola, Mads Rosendahl Thomsen, professor i litteraturhistoria vid Århus Universitet, ordförande i Kulturministeriets Bogpanel (2023-2026) och Aslak Sira Myhre, nasjonalbibliotekarie, Nasjonalbiblioteket i Oslo.

Maria Hamrefors, ordförande Svenska Bokhandlareföreningen, Grethe Rottböll, ordförande, Författarförbundet, författare och Mikaela Zabrodsky, VD Svenska Förläggareföreningen, kommenterar utifrån branschens förutsättningar.

13.30-14.10   
LÄSNING i förändring: Litteraturen i skolan, nationella krafttag för läslustfrämjande insatser och utökade skolbibliotek

Läsning och allmän språkförmåga är ytterst en fråga om demokrati och likvärdighet. Hur ska politiken säkerställa att Sverige fortsatt är en litteraturnation? Vilka åtgärder från staten krävs för att bäst uppnå rätt förutsättningar för fullgod läsförmåga och lustfyllda läsupplevelser?

Diskussion med utgångspunkt i aktuella politiska initiativ i Norden: Norges nationella läslustfrämjandestrategi, Finlands tidiga skolinsatser för svaga läsare, Sveriges utredning om stärkta folk- och skolbibliotek och bemannade skolbibliotek, översyn av inköpsstöd till folk- och skolbibliotek, och andra riktade insatser inom läsfrämjande, språkutveckling och litteraturförmedling.

Alex Bergström (S), ordförande, Västra Götalandsregionens kulturnämnd, Gabriela Bosnjakovic (M), vice ordförande, beredningen för kultur och fritid, Sveriges Kommuner och Regioner, kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande Vara kommun och Amanda Lind (MP), ordförande, Riksdagens kulturutskott.

Ulrika Caperius, förläggare, Bonnier Carlsen, ansvarig för Bonnierförlagens läsfrämjande arbete och ny ledamot i Läsrådet, Kristenn Einarsson, ekonom och forskare inom förlags- och mediebranschen, Jonatan Lamy, vice ordförande, Sveriges Elevkårer, Elisabet Reslegård, ordförande och projektledare, Föreningen Läsrörelsen och Vibeke Røgler, verksamhetsledare Foreningen !les i Norge, kommenterar politikens röster.

14.10-14.35 
Litteratur- och läsfrämjande insatser i praktiken: När fungerar det som bäst Sveriges sjätte och hittills yngsta läsambassadör, författaren och kulturskribenten Nioosha Shams, samtalar med två elever från Hammarkullsskolan i Göteborg om läslust, läsvanor och läsförebilder.

Jonna Bruce, skolbibliotekarie vid Hammarkullsskolan, mottagare av Svenska Akademiens bibliotekariepris för år 2023 för sitt arbete med skönlitteratur och läsfrämjande i skolan och Linnea Lindquist, Hammarkullsskolans biträdande rektor.

14.35-15.15  
Morgondagens litteratur, läsning och läsare

Vilka är våra nya unga litterära krafter? Hur ska vi säkerställa återväxten? Hur påverkar de nya medievanorna läsarnas relation och förhållningssätt till litteratur? Har vi en hållbar och ändamålsenlig politik för hur man ska främja litteratur av hög kvalitet? Hur ser morgondagens kanon ut?

Sofia Gräsberg, verksamhetsledare Göteborgs Litteraturhus och universitetsadjunkt i Litterär gestaltning vid HDK-Valand/ Göteborgs universitet, Jorunn Lavonius, litteraturkritiker, journalist och avgående redaktör för studenttidskriften Ordkonst Lunds universitet, Taija Roiha, forskare och chefredaktör Nuori Voima i Finland, och Jacob Søndergaard, verkställande direktör, Gutkind Forlag.

15.15-16.00 
Eftermiddagsfika och rundabordssamtal med toppmötets samtliga delegater

16.00-16.10
Litterär hållpunkt: Prisad författarröst från USA
Laurie Halse Anderson, författare och mottagare av Astrid Lindgren Memorial Award. Introduceras av Katti Hoflin, kulturchef i Västra Götalandsregionen och ledamot i Läsrådet.

16.10-16.20  
Moderatorerna sammanfattar rundbordsamtalen

16.20-16.55 
Ett samtal om likheter och skillnader – från inspiration till deklaration

Den danska regeringen tillsatte i våras en ny Bogpanel som har i uppdrag att dels följa litteraturens utveckling på marknaden i en tid präglad av digitalisering och dels skapa kunskap och debatt om litteraturens betydelse för medborgarna. Behöver även Sverige tillsätta en utredning för en ny litteraturpolitik anpassad till de paradigmskiften vi står inför?

Ett samtal om framgångsrika nordiska strategier och vad vi kan lära av varandra med Silja Hakulinen, kulturråd, Kultur och konstpolitiska avdelningen vid Undervisnings- och kulturministeriet i Finland, Mads Rosendahl Thomsen, professor i litteraturhistoria vid Århus Universitet, ordförande i Kulturministeriets Bogpanel (2023-2026), Pamela Schultz Nybacka, fil dr. i företagsekonomi och grundare och ansvarig för Biblioteksprogrammet vid Södertörns högskola, och Aslak Sira Myhre, nasjonalbibliotekarie, Nasjonalbiblioteket i Oslo.

16.55-17.10  
Vad tar vi med oss inför Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2024?

Avslutande reflektioner av fyra nordiska ambassadörer i ett samtal med Benny Marcel, Nordisk Kulturfonds direktör 2015-2023

Ambassadör Maimo Henriksson, Finlands ambassad i Stockholm
Ambassadör Bryndís Kjartansdóttir, Islands ambassad i Stockholm
Ambassadör Aud Kolberg, Norges ambassad i Stockholm
Ambassadör Kristina Miskowiak Beckvard, Danmarks ambassad i Stockholm

Kl. 17.10-17.15  
Avslutning

Daniel Andersson, andre vice ordförande, Västra Götalandsregionens kulturnämnd

Frida Edman, ansvarig Bokmässan i Göteborg

Med reservation för eventuella ändringar.

Kontakt: Kajsa Stiller, [email protected] +46 733 23 33 51