Medievetenhet (MIK) – Tema på Bokmässan 2019

Medievetenhet – Tema på Bokmässan 2019

Hur medieveten är du?

Samhällsutvecklingen har de senaste decennierna formats av digitaliseringens kraftfulla framfart. Informationsflödet ter sig på ett annat sätt än tidigare. Idag förs en stor del av både det privata och offentliga samtalet via medier. Vi omges av information och budskap och vi bidrar också själva till flödet. Internet och sociala medier har gjort entré, och alla har möjlighet att bli publicister.

Därför är det viktigare än någonsin att alla har förmågan att ta till sig information, sätta den i ett sammanhang samt avgöra om den är korrekt. Att förstå nyhets- och informationsflöden utgör själva kärnan i det demokratiska samtalet. Att vara medie- och informationskunnig är den nya allmänbildningen.

Under temanamnet Medievetenhet blir Medie- och informationskunnighet (MIK) ett tema på 2019 års Bokmässa. Temat sätter ljus på de kompetenser som behövs för att förstå mediers roll i samhället och aktivt delta och navigera i det nya informationslandskapet.

Särskilt skolans och bibliotekens roll i arbetet med att stärka medie- och informationskunnigheten är avgörande för det demokratiska samhällets utveckling. Mediekunniga lärare leder till mediekunniga elever, vilket på sikt etablerar mediekunniga samhällen.

Här förs bland annat elever från Strömstad och Göteborg samman i samtal med journalisterna Lotta Bergseth och Jenny Sköld, läraren Charlotta Granath och Thomas Nygren, lektor i didaktik för att prata om publicistisk kompetens som motgift. Och i seminariet Kraftsamling för MIK mobiliseras frågan om medie- och informationskunnighet av regeringens särskilde utredare Carl Heath, Anette Novak, generaldirektör Statens medieråd och Amanda Lind, kultur- och demokratiminister.

Tema Medievetenhet utvecklas i samarbete med Västra Götalandsregionen, Lärarförbundet, Svensk biblioteksförening, UR, Statens medieråd samt Kommittén för nationell satsning på Medie- och informationskunnighet och det demokratiska samtalet. Västra Götalandsregionen, Göteborgs universitet och Svenska Unescorådet är parallellt med Bokmässan 2019 värdar för Unesco-konferensen The UNESCO Global Media and Information Literacy Feature Conference.