Priset för en öppen arena


BokmŠssan 2016 i Gšteborg. Foto: Niklas Maupoix

Demokratin är satt under press på många håll i världen. Det öppna och toleranta samhället ifrågasätts, mänskliga fri- och rättigheter får stå tillbaka för nationalism och populism. Krafter som vill ställa människor mot varandra vinner mark.

Vi, som företrädare för bokmässorna i Göteborg och Frankfurt, Nordens respektive världens största, verkar mitt i denna utveckling. Genom det internationella nätverket för bokmässor, Ferieros, har vi god insikt i den stora press den globala utvecklingen sätter på möjligheten att fritt kunna formulera och sprida idéer, åsikter och kunskap.

Bokmässor har alltid varit en plats för politiska diskussioner och bråk. I slutet av 60-talet revolterade studenterna i Tyskland mot etablissemanget. På 70-talet var det den ekologiska rörelsen som växte. 90-talet präglades av kriget i östra Europa. Alla dessa konflikter har tagit plats på Frankfurts bokmässa via författare och aktivister.

Inte minst gäller detta årets bokmässa i Leipzig, där det var en het debatt kring att en högerextrem utgivare medverkade (diskussionen påminde mycket om den som varit kring en utställares medverkan i Göteborg). Eller årets mässa i Istanbul, som påverkades starkt av kampen för att få Asli Erdoğan frigiven. Allt detta visar att bokmässor speglar tillståndet i de samhällen de befinner sig i, och måste vara en plats för fri debatt.

Ett klassiskt dilemma
Frågan om vem som kan få ställa ut på en bokmässa är egentligen ett klassiskt dilemma: hur ska de som tror på demokratiska metoder förhålla sig till dem som ifrågasätter demokratins grundläggande värden om tolerans, öppenhet och respekt för alla människors lika värde?

För att svara på hur vi ser på det dilemmat måste vi först påminna om vad en bokmässa är. En bokmässa är en unik företeelse i samhället. En plats där boken – den främsta symbolen för fritt intellektuellt liv och fritt kunskapssökande – står i fokus. Oavsett om den är bra eller dålig, vacker eller avskyvärd. Men en bokmässa är också en plats för fest, möten, debatter och handel.

Det som förenar oss är att vi vilar på demokratins fundament:

* Öppenhet. Vi står upp för ett demokratiskt, tolerant och öppet samhälle.

* Yttrandefrihet. Vi värnar fri åsiktsbildning och yttrandefrihet.

* Mångfald. På våra arenor kan åsikter, idéer och perspektiv mötas och brytas. Vi värderar bredd, djup och relevans i utbudet på våra mässor.

Grundläggande för att värna dessa unika arenor är därför också att vi som bokmässor respekterar demokratins spelregler: det som är lagligt kan principiellt finnas och uttryckas på en bokmässa. Tolerans åt ett håll förutsätter också tolerans åt det andra. Ska vi stå trovärdiga och starka i vår solidaritet med bokmässan i till exempel Istanbul, där yttrandefriheten allvarligt hotas av staten, kan vi inte undergräva samma princip i våra respektive länder, bara för att hotet representeras av åsikter vi fördömer.

Priset för en öppen arena
Vi är väl medvetna om att människor och aktörer med intoleranta värderingar även framöver kommer söka sig till oss. För oss främmande och ibland avskyvärda åsikter, av olika ideologiskt ursprung, kommer även i framtiden att vara representerade. Vi anser att det tyvärr är priset en bokmässa måste betala för att vara en öppen, demokratisk arena, med yttrandefriheten som icke förhandlingsbar bas.

Som en följd av vår hållning kommer frågor att ställas. Riskerar våra bokmässor att bli tummelplatser för extrema åsikter? Hur görs bedömningarna i gränslandet? Vårt svar är att den bokmässa som utvecklas till ett torg för främlingsfientlighet riskerar att tappa sin demokratiska förankring och kompass – men samma risk löper även den bokmässa som kategoriskt stoppar obehagliga åsikter som ryms inom våra gemensamma demokratiska spelregler – lagstiftningen. Men att en utställare kan vara med, betyder inte att alla automatiskt är välkomna. Vi bestämmer över våra mässor, vilka utställare som är relevanta och hur utbudet slutgiltigt ser ut. Enskilda utställare måste utsättas för enskilda granskningar och bedömningar. Bokmässan i Göteborg har dels förstärkt sina rutiner och byggt upp ett starkare nätverk av kunskapskällor för beslutsfattande, dels gjort en översyn av möjligheter att snabbt avsluta förbindelsen med aktörer som bryter mot regler, före eller under mässan.

Aktivt arbete mot rasism
Vi kommer inte heller stillatigande se på när krafter som står för intolerans och hat vinner mark. Tvärtom, som bokmässor måste vi flytta fram våra positioner och aktivt bemöta dem som ifrågasätter människors lika värde och i förlängningen kan hota det fundament våra arenor vilar på. Vi kommer använda våra redskap och arenor för att utbilda, sprida fakta och skapa opinion för att gemensamt motverka rasism och främlingsfientlighet. Vi måste göra detta på egen hand – men framförallt tillsammans med de organisationer, myndigheter och företag som delar vår tilltro till det öppna, toleranta samhället.

För Bokmässan i Göteborg betyder detta att nästa års bildningstema bland annat kommer att koppla till frågor om faktaresistens, hat och desinformation. Det är några av vår tids angelägna frågor. Kunskap och bildning är centrala redskap för att tolka och kritisk granska världen – och förhoppningsvis även förändra den till det bättre.

Vi hoppas att de demokratiska krafterna inser värdet av att resonera om olika sätt att stå upp mot intolerans, istället för att fördöma varandras strategier. En förutsättning, anser vi, för att hålla demokratin levande. Vi som står för det öppna samhället måste kunna sitta runt samma bord och diskutera även de svåraste frågorna. Och vilken plats är mer lämpad för detta än en bokmässa?

Vi bjuder därför in till samtal om hur vi med demokratiska medel kan bemöta ökad intolerans, rasism och ett förgiftat debattklimat.

Maria Källsson
VD, Bok & Bibliotek

Jürgen Boos
VD, Frankfurt Book Fair

Denna text publicerades i Dagens Nyheter 13 december.

Prenumerera på Bokmässans nyhetsbrev

Anmäl dig här