Temapartner Demokrati – Majblomman

Intervju med Tove Lindahl Greve, generalsekreterare för barnrättsorganisationen Majblomman

Majblomman kommer till Bokmässan i höst och blir temapartner till satsningen Demokrati. Berätta mer!
Sedan starten 1907 har Majblomman haft ett nära samarbete med skolan. Vår verksamhet både görs möjlig av barn och finns till för barn, vilket gör skolan till en naturlig samverkanspart. Eftersom skolan är en prioriterad del av Bokmässan känns det som ett självklart forum för Majblomman att medverka i. Det är tillsammans med lärare vi kan få barnen att förstå mer om barns rättigheter och varför det är viktigt att engagera sig för att motverka barnfattigdomen i Sverige. Det är även i skolan många av de skillnader mellan barn vi jobbar för att minska syns som tydligast. Vi vill kroka arm med lärare för att bättre förstå den verklighet de möter dagligen och för att dela den kunskap vi har. Allt för att få en bättre förståelse för hur vi bäst åstadkommer förändring och skapar mer jämlika förutsättningar för barn i Sverige.

Hur kopplar er verksamhet an till årets tema Demokrati?
Skolan ska vara en plats där barns ekonomiska eller sociala situation inte ska spela någon roll. Det står både i skollagen och barnkonventionen att alla barn har rätt till en likvärdig utbildning. Det handlar i grunden om att var och en ska få möjlighet att lära sig och utvecklas, oavsett bakgrund. Svensk skola är absolut en viktig del i det demokratiska samhällsbygget. Tyvärr ser vi en utveckling mot en allt mer segregerad skola där långt ifrån alla skolor lyckas med sitt kompensatoriska uppdrag. Majblomman ser barnens verklighet i de tusentals ansökningar om ekonomiskt stöd som kommer in till oss. En verklighet som innebär en avsaknad av mycket som de flesta barn i Sverige tar för givna. Om pengar saknas till skor till idrotten är det enklare att säga att man är sjuk än att berätta sanningen. Utan det förväntade äpplet till fruktstunden hamnar barn utanför gemenskapen. Inte minst nu det senaste året har bristerna blottlagts. Distansundervisning och skärpta regler för sjukfrånvaro ökar kraven på eget ansvar och föräldrastöd. Studier i hemmet försvåras när tillgången till kvadratmeter, språkförståelse och basal hemelektronik är begränsad.

Så vad handlar era seminarier om?
Ur olika perspektiv kommer vi att lyfta temat demokrati i relation till situationen för barn i ekonomisk utsatthet, både i skolan och på fritiden. Vi vill även passa på att sprida kunskap om Majblommans kärnfrågor för att bidra till ökad förståelse för vad vi gör och varför. I vårt ena seminarium frågar vi oss hur vi kan jobba för att säkra att skolan, oavsett undervisningsform, förblir kostnadsfri och jämlik för alla barn.

I det andra seminariet tar vi oss an en bredare fråga och fokuserar på barns framtidsambitioner och drömmar. Det är inte bara skolan och bostadssituationen som är segregerad. Barns drömmar har blivit segregerade och är villkorade av familjens resurser, inte minst de ekonomiska. Barn i ekonomisk utsatthet har till större grad lägre tilltro till sig själv och sin framtid i jämförelse med andra barn. Demokrati handlar om att få en chans att påverka, men också om att känna att man har rätt att bestämma över sitt liv och delta i samhället i stort. Detta upplever inte barn som växer upp i fattigdom i lika stor utsträckning som barn i familjer med en starkare ekonomi. Så länge vi som samhälle tillåter att familjens ekonomi villkorar barns tro på samhället och på sig själva accepterar vi ett demokratiskt underskott. Det vill Majblomman vara med och förändra!

Om Majblomman
Majblomman är en ideell barnrättsorganisation som arbetar för att motverka barnfattigdomen i Sverige. Genom att dela ut ekonomiskt stöd, påverka beslut och finansiera forskning ger vi barn i Sverige det de har rätt till. Majblommans verksamhet finansieras genom försäljningen av majblommor och gåvor från allmänheten. Årets insamling genomförs 15 april till 31 maj.

Läs mer om Majblomman >>