Temapartner Demokrati – Kommittén Demokratin 100 år

Intervju med Peter Örn, ordförande i kommittén Demokratin 100 år

Peter Örn, ordförande i kommittén Demokratin 100 år.
Foto: Kristian Poohl.

Kommittén Demokratin 100 år kommer till Bokmässan i höst och blir temapartner på temat demokrati. Berätta mer!
Kommittén Demokratin 100 år arbetar på uppdrag av regeringen med att planera, samordna och genomföra en rad insatser för att stärka Sveriges demokrati, med anledning av 100-årsjubileet av kvinnlig rösträtt. Vikten av att vi värnar vår demokrati och fortsätter arbeta för att den ska stå sig stark framöver är något som känns extra betydelsefullt idag, när allt färre av världens länder kan räknas som fullvärdiga demokratier. Därför är det också självklart att kommittén deltar i Bokmässan som temapartner i år, då demokrati står i fokus.

Kommittén håller två viktiga samtal om demokrati, och kommitténs demokratiambassadörer deltar dessutom i många andra sammanhang under Bokmässan.

För att belysa det engagemang som lett fram till den demokrati vi har i dag i Sverige, och för att rikta fokus mot hur den kan stärkas framåt, håller vi ett samtal om demokratifrämjande rörelser. Hur har det sett ut historiskt, vad gör vi i dag, och hur kan engagemang för demokrati komma att utformas i framtiden?

Kommittén arbetar aktivt med att samla aktörer över hela Sverige inom ramen för Deklaration för en stark demokrati – en deklaration som skrivs under av de som vill ta tydlig ställning för en stark demokrati, genom konkreta demokratifrämjande åtaganden – som t.ex. att skapa mer medborgardialog, utbilda i demokrati eller göra särskilda satsningar kring ökad delaktighet.

Sveriges demokrati kan tyckas stå stark, och det stämmer att förtroendet för våra demokratiska institutioner är högt. Men globalt är demokratin på tillbakagång. Sedan ett tiotal år har antalet demokratier i världen minskat och coronapandemin har tagits som intäkt av många auktoritära stater att ytterligare inskränka enskildas rättigheter samt begränsa medias och civilsamhällets frihet.

Sverige påverkas av sin omvärld och även här utmanas demokratin av hot och hat mot journalister, förtroendevalda och andra yrkesgrupper som i sin profession deltar i det demokratiska samtalet. Desinformation sprids i högre utsträckning och de politiska partierna har sjunkande medlemstal.

För att belysa hur coronapandemin har utsatt vårt samhälle för påfrestningar, tar vi, i vårt andra samtal, upp de inskränkningar i demokratin som blivit en följd av pandemin, men också den desinformation och de konspirationsteorier som växer i tider av kris.

Kommitténs demokratiambassadörer ser fram emot att diskutera demokratins olika aspekter under Bokmässan 2021. Peter Örn är ordförande i kommittén och deltar i samtalet om demokratifrämjande rörelser.

Vad gör kommittén för att skapa engagemang kring vår demokrati?
Det största hotet mot demokratin är att vi betraktar den som självklar. Men den måste värnas varje dag. Vårt uppdrag är att bidra till att öka kunskapen och engagemanget för demokratin. Och att bidra till att människors delaktighet blir ännu större. Det finns helt enkelt alltid något mer vi kan göra!

För att få till stånd en bredd och ett djup i en modern demokratirörelse, har vi tagit fram Deklaration för en stark demokrati. Vi bjuder in olika aktörer att underteckna den. Aktörerna kan t.ex. vara från civilsamhället, kulturens sfär, myndigheter eller företag. Den aktör som skriver under deklarationen, tar tydlig ställning för demokratins värderingar. De åtar sig dessutom att genomföra ett antal åtgärder för att främja demokratin. Eftersom alla aktörer har olika förutsättningar blir det ett myller av olika demokratistärkande aktiviteter från norr till söder som nu genomförs i takt med att allt fler skriver på deklarationen. Det är mycket glädjande!

Förutom arbetet med deklarationen, deltar kommittén i andra demokratistärkande aktiviteter som samtal, seminarier, poddar och nätverk där demokrati står i fokus. Bokmässan är ett viktigt exempel på det.

En av våra större satsningar är ett mobilt kunskapscenter om demokrati som bokas av länsstyrelser för att fördjupa deras demokratisatsningar under året. Kunskapscentret är en demokratistuga som innehåller mängder av information om demokrati – på lokal, regional, nationell och EU-nivå. Förr att så många som möjligt ska kunna ta del av demokratistugan, kommer innehållet även att finnas digitalt. Information om demokratistugan kommer finnas tillgängligt på flera olika språk.

Bland aktörerna som ställt sig bakom kommitténs samling för en stark demokrati finns också nationella minoritetsorganisationer. Demokratiambassadör Lena Posner-Körösi om varför det är viktigt att få med sig många olika perspektiv:
Ett demokratiskt system innebär inte bara att majoriteten styr utan också att det finns ett fungerande skydd för allas grundläggande rättigheter Det gäller särskilt minoritetsgrupper. De nationella minoriteterna har diskriminerats och förtryckts i Sverige. Det är därför särskilt viktigt att deras erfarenheter och perspektiv lyfts inom ramen för samlingen för en stark demokrati. Deras perspektiv behövs för att kunna förbättra demokratin.

Idag finns ett pågående arbete i Sverige med målet att ge skydd för de nationella minoriteterna, stärka deras möjligheter till inflytande och stödja minoritetsspråken så att de hålls levande. För kommittén är det viktigt att de nationella minoriteterna, och andra minoritetsgrupper, känner sig delaktiga i samlingen för en stark demokrati. Vi arbetar också för att fler trossamfund ska ansluta sig till Deklaration för en stark demokrati.

Demokratiambassadör Rosaline Marbinah kommer att delta i flera seminarier på Bokmässan och representerar ett ungt perspektiv. Vilka frågor är särskilt viktiga för unga idag?
Det är otroligt viktigt för demokratin att unga vill och kan delta. Därför är det oroväckande att bara två av tio unga upplever att de har möjlighet att föra fram åsikter till beslutsfattare i sin kommun. Samtidigt uppger sex av tio unga att de är intresserade av omvärlden och samhället. När det gäller politik är unga medlemmar i politiska partier i samma utsträckning som vuxna men är ändå underrepresenterade i nomineringar och val till förtroendeuppdrag. Det finns med andra ord ett viktigt arbete kvar att göra för att unga ska delta och känna sig delaktiga. Jag ser därför fram emot att representera ungas perspektiv på flera seminarier på Bokmässan.

Det är viktigt att unga representeras och har inflytande i samhället, det gäller inom politik men också inom exempelvis föreningsliv. Sverige har en stark tradition av folkrörelser och genom engagemang i civilsamhällesorganisationer finns mycket att lära vad gäller demokratiska processer.

Sverige och världen har gått igenom en stor omställning senaste året som inneburit många utmaningar för demokratin. Emma Frans, hur mår demokratin ett år före valet?
I allmänhet står Sveriges demokrati starkt. Det finns ett fortsatt högt förtroende för demokratiska institutioner, för forskare och för våra myndigheter. Samtidigt upplever jag att tonläget höjts och att många problem förstärkts under pandemin. Hot och hat mot opinionsbildare, journalister och politiker är en sådan sak. Forskare som varit synliga under pandemin har exempelvis blivit särskilt utsatta. Det här är ett stort problem eftersom det riskerar att tysta personer som har nyckelroller inom demokratin.

En annan utmaning är det digitala utanförskapet – det vill säga att det finns grupper som inte deltar, och inte upplever att de kan vara delaktiga i demokratin på den digitala arenan. Vi har sett att dessa grupper har drabbats hårdare av pandemin. Krisstrategierna är anpassade efter en homogen befolkning och så ser inte Sverige ut idag.

Därför ska det bli spännande att få diskutera dessa frågor i seminariet ”Ett år före valet – hur kriser stresstestar vår demokrati” på Bokmässan.

FAKTA:

Aktörer som skrivit på Deklaration för en stark demokrati inbegriper bland andra: Länsstyrelser, regioner, kommuner, civilsamhällesorganisationer, trossamfund, fackförbund, företag, universitet, kultursektorn. Alla aktörer och deras åtaganden hittar du på: Åtaganden | Vår demokrati (vardemokrati.se) >>

Kommittén Demokratin 100 år ordnar två samtal under Bokmässan:
23 september kl 11.30–12.00 ”Demokratin 100 år – hur främjas demokrati?”
Samtalsledare: Peter Örn
Medverkande: Sofia Näsström, Najma Mohamed och Helena Jonsson.

24 september kl 16.00–16.30 ”Ett år till valet – hur kriser stresstestar vår demokrati”
Moderator: Malin Clausson
Medverkande: Emma Frans, Nisha Besara och Nils Funcke.