Digital kultur – Tema på Bokmässan 2020

På mindre än två decennier har digitaliseringen förändrat vår tillvaro och vårt beteende i grunden. Temat Digital kultur belyser samspelet mellan människan, den digitala utvecklingen, samhället, kulturen och demokratin. Syftet är att bygga broar mellan och skapa förståelse för olika generationers kulturutövande. Satsningen skapar en analog mötesplats för digital kultur och lyfter frågan om vad det innebär att vara människa och kulturkonsument/producent i vår tid.

Genom digitaliseringen har nya kulturyttringar och subkulturer vuxit fram, vilket leder till att invanda mönster och system som ligger till grund för vårt samhälle ifrågasätts och utmanas. Debatten om digitaliseringen har länge präglats av motsättningar, av för eller emot, av vi mot dem, proaktivt och destruktivt. Etablerade tankemönster kring beteende och metoder ställs mot nya. Den verklighet och kultur som barn och unga växer upp i är de själva både medskapare och konsumenter av. Det ger en annan berättelse, och den berättas i andra format. Den gemensamma nämnaren är att det alltid finns en berättelse. Det är mötet mellan formaten för berättelserna, de som producerar och publicerar och de som konsumerar som står i fokus i årets satsning digital kultur.