Utställarprinciper

Till alla som funderar över skriverierna och bojkotthoten i media runt Bokmässan.

Under vintern/våren har en intensiv, och bitvis animerad, debatt förts i media om årets bokmässa och frågan om vem som ska tillåtas, respektive inte tillåtas, hyra monteryta – få vara utställare – på mässan. Upprop, bojkottuppmaningar, debattinlägg, öppna brev och nyhetsinslag har alla rört sig runt samma fråga: har en organisation som Nya Tider rätt att närvara på Bokmässan?

Kraven på att slänga ut Nya Tider från Bokmässan har varit och är intensiva från flera håll. I den här artikeln, i form av Frågor/påståenden och Svar, redovisar Bokmässan  sin hållning och ger sin syn på denna och andra frågor som vandrat runt i debatten.
Först ett antal grundläggande frågor runt vem som får och inte får ställa ut på Bokmässan.

Vem får ställa ut/hyra monteryta på Bokmässan?
Det korta svaret är att alla som ställer ut eller hyr monterplats skriver under ett avtal där det särskilt stipuleras att Bokmässan kräver att man följer svensk lag. Skrivningen betonar särskilt ”…hets mot folkgrupp, olaga hot eller liknande brott” (§28 Allmänna villkor).

Avsnittet i sin helhet lyder som följer:Leverantören (Bokmässan) äger rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan om det kan antas att en representant för Utställaren eller någon annan som på Utställarens inbjudan kommer att närvara på Utställarens Monterplats under Mässan har gjort sig skyldig till hets mot folkgrupp, olaga hot eller annat liknande brott.”
Det innebär att utställare som bryter mot avtalet kan stoppas när som helst innan själva mässan men de kan även avvisas under pågående mässa.

Det finns fler aspekter som Bokmässan tar hänsyn till när man tittar på vem som får ställa ut på mässan.  De redovisas i de två följande fråga/svar-punkterna.

Vad, förutom lagen, styr Bokmässans beslut om vem som får ställa ut/hyra monteryta?
Det finns i synnerhet två aspekter att ta hänsyn till. Båda handlar i grunden om Bokmässans identitet; yttrandefrihetens ställning och Bokmässan som en plattform för ett samtal om litteratur, demokratin och samtiden.

För alla som arbetar med böcker och litteratur är yttrandefrihet en grundläggande förutsättning. Det gäller journalister, författare, förlag och andra organisationer.

Vårt ställningstagande är att en bokmässa är en unik företeelse i samhället, ett öppet torg – där åsikter möts och bryts. Den öppna arenans möjligheter till fri åsiktsbildning och yttrandefrihet är Bokmässans kärna. Även avskyvärda åsikter kan därför förekomma på en bokmässa – så länge de ryms inom demokratins gemensamma regler: lagen. Det är priset en bokmässa måste betala för att vara ett demokratiskt forum, med yttrandefriheten som icke förhandlingsbar bas.

Vi är inte ensamma om detta förhållningssätt. Samtliga bokmässor som ingår i den internationella samarbetsorganisationen Ferieros bekänner sig till samma plattform och samma principer.

Finns det inte en risk att Bokmässan blir en tummelplats för extrema åsikter?
Bokmässan är i grunden ett forum för ett samtal om demokrati och samtid med litteraturen som grund.
Vi kan inte, och får inte, äventyra den identiteten. Den bokmässa som utvecklas till ett torg för främlingsfientlighet riskerar att tappa sin demokratiska förankring och kompass – men samma risk löper även den bokmässa som kategoriskt stoppar obehagliga åsikter som ryms inom lagstiftningen. Att en utställare kan vara med betyder däremot inte att alla automatiskt är välkomna. Vi bestämmer över Bokmässan, vilka utställare vi accepterar och hur utbudet slutgiltigt ser ut.
Även här har vi en gemensam strategi med andra internationella bokmässor.

Varför sätter Bokmässan gränsen vid svensk lag?
I dagens samhällsklimat görs det många osmakliga och hotfulla attacker mot demokratin och mot enskilda individer från högerextremt håll. Attacker och hot som trots sitt innehåll inte bryter mot svensk lag. Attacker och hot som vi på Bokmässan tar avstånd från och vill vara en motkraft mot.

Vi har valt att sätta gränsen vid svensk lagstiftning som vi uppfattar som ett väl definierat försvar för den människosyn och det samhällsskick vi aktivt stödjer. Det må vara trögt och trubbigt i enskilda situationer men alternativen är sämre.

Om vi skulle välja en gräns där yttrandefriheten begränsas, det vill säga att vi nekar en grupp att delta på Bokmässan bara för att vi ogillar deras åsikter så sätter vi en standard som alltid kommer att vara ifrågasatt och ett uttryck för rådande politiska läge.

I dag är opinionen främst vänd mot odemokratiska krafter till höger, en annan gång kan det vara vänstergrupper, religiösa grupper eller olika yrkesgrupper. Allt efter hur motsättningarna runt omkring oss utvecklas. För att klara att värna vår plattform och de ideal vi slåss för är det viktigt att vi skapar en tydlig gränsdragning som håller över tid, oavsett konfliktnivån i samhället.

I debatten har en del kritiker påpekat att de här gruppernas (i år Nya Tider) yttrandefrihet inte begränsas om de stängs ute från Bokmässan.
Vi delar den uppfattningen. Bokmässan har aldrig hävdat att Nya Tiders yttrandefrihet står på spel här.
Yttrandefriheten för individer och grupper/organisationer garanteras av den svenska staten. Men i det här sammanhanget handlar det om vår egen plattform, att inte stänga ute röster bara för att vi ogillar dem. (Återigen, så länge de följer svensk lag och vårt regelverk.)

Det finns, och har länge funnits, flera organisationer på Bokmässan som vi inte delar uppfattningar med men vars närvaro oftast inte väckt lika mycket uppmärksamhet eller ilska bland andra utställare eller besökare beroende på att konfliktnivån i samhället inte har varit så hög som idag. Det gäller både religiösa och politiska grupper.

Hur ser Bokmässan på Nya Tider?
Vi ser dem som en del av en högerextrem, odemokratisk rörelse men de rör sig inom lagens råmärken. Vi har tagit hjälp av utomstående experter och våra jurister som har gått igenom Nya Tiders verksamhet och kan konstatera att vi, med vår nuvarande kunskap om dem, inte kan säga att de brutit mot lagen och vi kan därför inte säga nej till att hyra ut en monterplats till dem.

Under våren avslöjades det att en ledande medlem i Nya Tiders redaktion var delaktig i en attack på det fria ordet, en aktion för att skrämma svenska journalister. De filmade och lade ut sin aktion på nätet. Räcker inte det för att stänga av Nya Tider från Bokmässan?
(Och: en del kritiker menar att genom att acceptera en organisation som hotar journalister så visar Bokmässan upp en ”blindhet inför vad de här grupperna håller på med”.)
Vi har undersökt den här händelsen/filmen och låtit jurister värdera den. Deras agerande bryter inte mot lagen. Det betyder inte att vi inte har uppfattningar om detta. Vi avskyr det som filmen ger uttryck för och ser det som en attack mot en fri och självständig journalistik.

Vi kommer också att arbeta för att vår, och andras, syn i dessa och liknande frågor lyfts fram i olika sammanhang på Bokmässan. Det är där vi vill ge svar på tal, där vi vill visa vad det innebär att slåss för de demokratiska värden vi tror på. På årets bokmässa arrangerar vi närmare 50 seminarier om hur vi kan värna demokratin i denna utsatta tid.

Bokmässan kritiseras för att ”normalisera” rörelser/organisationer som Nya Tider genom att tillåta dem att ställa ut?
Den ökande konfliktnivån i samhället och den relativa framgången den här typen av grupper har haft, inte minst internationellt de senaste åren, har gett dem större uppmärksamhet och stimulans. De har bevisligen flyttat fram sina positioner. En normalisering av dessa grupper sker när vi inte aktivt ifrågasätter deras idéer och står upp för vad vi själva tror på.

I vårt arbete mellan och under mässorna, i våra samarbeten, i våra solidaritetsyttringar, i de programval vi gör, står och agerar vi för raka motsatsen till vad organisationer som Nya Tider står för.

En del kritiker undrar varför Nya Tider fick plats på Bokmässan i år men inte andra, liknande grupper.
En del av svaret på frågan finns ovan när vi bland annat skriver att ” den bokmässa som utvecklas till ett torg för främlingsfientlighet riskerar att tappa sin demokratiska förankring och kompass”.

Vi vill betona att det alltid kommer att finnas en begränsning för dessa gruppers medverkan på Bokmässan.
Tidigare har den här typen av grupper inte visat så stort intresse för att medverka på Bokmässan, så frågan om en begränsning har sällan eller aldrig varit aktuell. Men i takt med den offentliga debatten och hoten om bojkott mot Bokmässan så har fler högerextrema grupper velat delta. Vi har sagt nej till samtliga.

Bokmässan kritiseras och har kritiserats för hur frågan om Nya Tiders medverkan på mässan hanterades i fjol. Hur ser Bokmässan på den kritiken?
Den kritik som säger att vi velade eller hattade och skapade en oro och förstärkte konflikten genom vårt agerande har rätt. När vi, innan Bokmässan i fjol, fick kritik för att vi låtit Nya Tider hyra monterplats, så försvarade vi först vårt beslut. När kritiken växte bland deltagare och i media ändrade vi oss och sa att vi skulle kasta ut dem. När vi sedan skulle möta dem för att avsluta vårt ”samarbete” så fick vi klart för oss att vi, av juridiska skäl, inte kunde genomföra det beslutet. Så de fick delta. För den hanteringen fick vi, helt riktigt, en kraftig kritik.

Hur kunde det bli så?
Genom åren har det växt fram en praxis gällande hur mässan hanterar frågor som hamnar i gränslandet för vem som får ställa ut, vem som inte får ställa ut och varför. Personal har skolats in över lång tid och i en situation där konflikterna i det omgivande samhället inte var lika akuta och aggressiva som i dag. Så en praxis som ”suttit i väggarna” har fungerat. Tills den plötsligt inte gjorde det längre.

Vad har Bokmässan gjort för att komma till rätta med det som hände runt Nya Tider i fjol?
Väldigt tidigt, redan under pågående Bokmässan i fjol, bestämde vi oss för att gå till botten med de här frågorna. Vi ville identifiera våra brister och, i samarbete med våra samarbetspartners, hitta en lösning.

Vi valde att göra det inför öppen ridå. Vi började genom att sätta in en extra debatt på Bokmässan 2016 där vi framför allt ville lyfta fram hur konflikten med de här grupperna ser ut. Hur skulle vi hantera frågan om yttrandefriheten och till vilket pris?

Sedan började vi samtala med våra utställare och samarbetspartners, med experter både nationellt och utomlands. Och vi diskuterade frågan i Ferieros (den internationella sammanslutningen av bokmässor i världen.) Där kom vi också fram till en gemensam plattform i dessa frågor.

Slutligen redovisade vi vad vi kommit fram till på ett seminarium i Stockholm i mitten av december 2016. Nedan följer de viktigaste punkterna i korthet.

­– Vi stramade upp arbetsrutinerna. Vi insåg att vi, i ett tidigt skede, behövde ha ett tydligare och grundligare analysinstrument för att kunna identifiera tveksamma utställare.

Vi skrev in och förtydligade våra grundläggande regler i våra avtal. Nu behöver ingen vara osäker över vad som gäller, över var gränsen går. Vi betonade också att utställare som bryter mot våra regler kan avhysas från BM, även under pågående mässa.

Vi förbättrar säkerheten på själva mässan. Vi kommer att kunna reagera oftare, snabbare och tydligare på provokationer och konflikter om de uppstår medan mässan pågår.

– Vi har skapat ett dokument som vi kallar ”Mässans värderingar och principer”:

Hur ser Bokmässan på den bojkott som pågår från en del författare, debattörer, förlag och organisationer med hänvisning till att Nya Tider tillåts ställa ut på mässan 2017?
Vi har respekt för att man kan anta andra strategier för att möta intolerans. Men låt inte en enskild högerextrem aktör splittra oss som tror på demokrati och allas lika värde. Höj rösten tillsammans med oss, på vår arena, låt oss göra gemensam sak mot intoleransen!

I många nyhetsinslag och polemiska inlägg utgår journalister och debattörer ifrån att Bokmässan har bjudit in Nya Tider, att ni välkomnar dem. Att Bokmässan agerar aktivt för att få med Nya Tider på mässgolvet.
Fakta är att Bokmässan inte bjuder in utställare. De som vill ställa ut på Bokmässan ansöker själva om att få hyra en yta. Det är samma regler som gäller alla mässor som Svenska Mässan, Bokmässans ägare, arrangerar.